Algemene Voorwaarden

Welke voorwaarden wilt u lezen:

Algemene voorwaarden stalling

Artikel 1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met NS Fiets gesloten overeenkomsten betreffende de bewaring van fietsen in de stalling. Daar waar over fiets/fietsen gesproken wordt kan in voorkomende gevallen de in de tarieflijst genoemde categorie bromfietsen en motorfietsen worden gelzen.

Artikel 2

Bewaring kan geschieden op basis van een dagkaart met betaling achteraf of door middel van abonnementen (week-, maand- en jaarkaart) die bij vooruitbetaling kunnen worden gekocht. Een dagkaart is geldig op de dag van afstempeling tot sluitingtijd van de stalling.
Weekkaarten zijn geldig vanaf zondag, zijnde de ingangsdatum. en kunnen vanaf de donderdag voor ingangsdag tot en met de maandag na ingangsdag worden verlengd; maandkaarten kunnen worden verlengd vanaf de 20e van de maand voorafgaande aan de ingangdatum tot en met de derdewerkdag van de maand waarin de kaart moet zijn. Jaarkaarten zijn de 12 kalendermaanden geldig, strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 3

Bij voortijdige beëindiging van het jaarabonnement geldt alsnog het geldende maandtarief (naar boven afgerond op de hele maanden) met een minimum van drie maanden.
Afhandeling door middel van een schriftelijk verzoek aan NS Fiets B.V. Postbus 2534, 3500 GM Utrecht

Artikel 4

Bij te late verlenging van een abonnement is men € 2,50 aan administratiekosten verschuldigd.

Artikel 5

De staller moet zelf zijn fiets in de stalling plaatsen en afhalen. De fiets dient afgesloten te worden met een ART goedgekeurd en werkend slot. Zoniet, dan vervalt het recht op eventuele schadevergoeding bij vermissing. Fietsen dienen te worden afgehaald gedurende de aangegeven openingstijden.
Vermissing wordt, voor zover deze niet door een door rechthebbende gesloten verzekering is gedekt, vergoed ten hoogste van het in de tarieflijst vermelde bedrag. Bij vermissing dienen de aanwijzigingen van de stallinghouder te worden opgevolgd.

Artikel 6

Indien men niet binnen de overeengekomen termijn de fiets heeft fgehaald is men dagtarief verschuldigd. Zie overzicht tarief 'overstaande fietsen'.

Artikel 7

Indien na het verstrijken van de einddatum van het stallingbewijs de fiets niet door de staller is afgehaald, is de exploitant gerechtigd de bevestiging an de fiets met het fietsenrek dan wel met de daartoe bestemde aanbindmogelijkheid te verbreken teneinde de fiets elders te plaatsen. De kosten van het verbreken zijn voor rekening van de staller. Eventuele schade welke dientengevolge ontstaat aan de eigendommen van de staller worden niet aan hem vergoed.

Artikel 8

Drie maanden na het verstrijken van het stallingsrecht vervalt zonder meer het recht op de fiets, tenzij de rechthebbende aan de stallinghouder heeft geschreven niet in staat te zijn de fiets op te halen. Hierbij moet een kopie van het stallingbewijs worden gevoegd.

Artikel 9

Ingeval van verlies van het stallingbewijs/abonnement wordt een fiets alleen door de stalinghouder meegegeven na het invlen van een reçu, het betalen van € 1,00 administratiekosten, het tonen van een deugelijk legitimatiebewijs en van de fetssleutel. Bij een brom-/motorfiets/scooter moet bovendien het verzekerings-/kentekenbewijs worden getoond.
Bij het ontbreken van beide stallingsbonnen wordt € 33,00 voor een fiets en € 99,00 voor een bromfiets in rekening gebracht.

Artikel 10

Het stallingbewijs geeft het recht tot stalling van de fiets. Het is niet toegestaan langer dan voor het stallen van de fiets noodzakelijk is in de stalling aanwezig te zijn.

Artikel 11

Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op bewaring van bagage, de hierop van toepassing zijnde voorwaarden liggen ter inzage bij de exploitant.

Artikel 12

Op alle door NS Fiets gesloten overeenkomsten is uitsluiten Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden berecht door de rechter te Utrecht.

Algemene voorwaarden huurfietsen

Artikel 1

Lid 1.1
De verhuurovereenkomsten wordt aangegaan voor de periode zoals vermeld op de huurovereenkomst. Datum en tijdstip van beëindiging van de huurovereenkomst zullen altijd worden vastgesteld binnen de door de verhuurder voor zijn bedrijf geldende openingstijden.

Lid 1.2
De huurder is verplicht de huurfiets uiterlijk op de in de huurovereenkomst vermelde adres van de verhuurder in te leveren, tenzij de huurperiode voordien met toestemming van de verhuurder is verlengd.

Lid 1.3
Indien de huurfiets niet op de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, einddatum bij de verhuurder is ingeleverd, loopt uw overeenkomst onder de zelfde bepaling door tot en met de dag dat de huurfiets weer in bezit is van de verhuurder, met dien verstande dat de uursom over de periode van overschrijding de door de verhuurde gehanteerde uursom per dag bedraagt vermeerderd met een toeslag van 50% per dag tot en met de dag dat de huurfiets weer in het bezit is van de verhuurder. In geval van overschrijding van de huurperiode is de verhuurder gerechtigd om de uurovereenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren en de huurfiets dan wel onmiddellijk te nemen dan wel te vorderen.

Artikel 2; Huursom en betaling

Lid 2.1
De huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan van de overeenkomst binnen het bedrijf van de verhuurder geldende tarieven.

Lid 2.2
Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling van de huursom kontant bij aanvang van de huurperiode te geschieden.

Lid 2.3
Indien de huursom niet kontant wordt betaald dan wel niet op het overeengekomen tijdstip wordt betaald is de verhuurder op dat moment gerechtigd om de om voor het verschuldigde bedrag een rente van 1% per maand in rekening te brengen. Het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaats vinden wordt als gehele maand aangemerkt.

Lid 2.4
Indien de huurder ook na sommatie in gebreken blijft met betaling van het door hem verschuldigde, is de huurder gehouden de buitengerechtelijke kosten verbonden zijn aan de invordering aan de verhuurder te vergoeden. De buiten gerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom.

Lid 2.5
Indien de verhuurder de vordering in een gerechtelijke procedure aanhangig heeft gemaakt is de huurder gehouden de met deze procedure gemoeide daadwerkelijke kosten aan de verhuurder te vergoeden.

Artikel 3; Waarborgsom

Lid 3.1
De in de huurovereenkomst vermelde waarborgsom strekt tot betaling van al hetgeen de huurder aan de verhuurder verschuldigd is uithoofde van de huurovereenkomst, onverminderd de verplichting van de huurder het eventueel na verrekenen met de waarborgsom resterend nog verschuldigde bedrag aan de verhuurder te voldoen.

Artikel 4; Gebruik

Lid 4.1
De huurfiets mag slechts gebruikt worden overeenkomstig de normale bestemming en door de in de huurovereenkomst genoeg berijder.

Lid 4.2
De huurder dient de huurfiets in staat waarin hij de huurfiets heeft ontvangen en schoon bij de verhuurder in te leveren.

Lid 4.3
Indien gen gebruik wordt gemaakt van verharde wegen of paden, mag de huurfiets in geen geval gebruikt worden in duinen of op het strand.

Lid 4.4
Gedurende de huurperiode zijn de kosten verbonden aan het gebruik van de huurfiets voor de rekening van de huurder.

Artikel 5; schade, verlies en diefstal

Lid 5.1
Gedurende de huurperiode is de huurder aansprakelijk voor alle schade aan de huurfiets door welke oorzaak dan ook ontstaan. Ingeval van schade aan de huurfiets vind geen retournering van de waarborgsom plaats indien het schade bedrag hoger is dan de door de huurder betaalde waarborgsom is de huurder verplicht om het bedrag waarmee de waarborgsom wordt overschreden aan de verhuurder te voldoen.

Lid 5.2
De huurfiets is niet verzekerd tegen aansprakelijkheid of casco schade.

Lid 5.3
De huurfiets is verzekerd tegen diefstal indien de huurder bij de verhuurder vooraf een diefstal verzekering heft afgesloten, de huurfiets met het vaste slot op slot is gezet, de huurder aan de verhuurder het originele fietssleuteltje kan overhandigen en de huurder een door de politie opgemaakt procesverbaal kan overleggen. Ingeval van diefstal vindt geen retournering van de waarborgsom plaats.

Lid 5.4
Heeft de huurder vooraf geen verzekering afgesloten dan is de huurder volledig aansprakelijk voor het bedrag welke door de verhuurder naar normale normen wordt vastgesteld.

Lid 5.5
De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, ongeachte de wijze waarop deze is ontstaan en door de personen door wie zij is veroorzaakt, behoudens voorzover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de (werknemers) van de verhuurder, in welk geval de verhuurder slechts is gehouden om de schade te vergoeden tot ten hoogste het bedrag van de dor haar verzekering gedane uitkering.

Verkoop

Bekijk ons aanbod.

Onze catalogus

Verhuur

Huur een fiets vanaf

€ 6,50 per dag.

Alle tarieven

Reparaties

Snel en professioneel!

Reparatie plannen

Copyright 2016 Rijwielshop Vlissingen

Website ontwerp, realisatie & CMS integratie 2manydots ontwerpt, bouwt en optimaliseert websites.